מספר לשון חכמים להרי"ח טוב זלה"ה

ריבונו של עולם
גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצוותך
בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים.
והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים הכשרים,
במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצווה זו
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ביחודא שלים,
בשם כל ישראל לתקן שרש מצווה זו במקום עליון .
ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בזה .
וכשם שאנכי מטהרת גופי מן הטומאה – במים,
כן ברב חסדיך תטהר נפשי מכל טומאה וזוהמה .
וקיים בנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
ונאמר: "מקווה ישראל–ה' ".
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתהיה חשובה, מקובלת ורצויה לפניך מצות שמירת ימי נידות
ומצות שמירת שבעה ימים נקיים ומצות הטבילה במים הכשרים ,
לתקן את כל מה פגמנו ופגמי אדם וחוה.
ויתפרדו כל הסיגים מן הקדושה
ונגה כאור תהיה אל מקום הקודש .
ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתן לי ולאישי כוח ויכולת ועזר וסיוע לזיווג שלנו
ונזכה לבנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה.
אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הושיעה נא.
אנא ה' הצליחה נא אנא ה' הצליחה נא.

צור קשר