תהליך רישום נישואין

פתיחת תיק נישואין

לאחר קריאת המידע המופיע בעמוד זה לגבי פתיחת תיק הנישואין

פתיחת תיק נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות/ דתיות אזוריות ברחבי הארץ.

על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא.

על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבאזור מגוריהם של אחד מבני הזוג בהקדם האפשרי ולא יאוחרמ- 45 יום לפני מועד הנישואין.

 בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה. כשבוע לפני החופה, ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.

 לפתיחת התיק על בני הזוג להמציא:

לפני הנישואין:

• תעודת זהות של שני בני הזוג.(עם ספח פתוח)

• תעודות זהות של ההורים, שני בני הזוג. (עם ספח פתוח)

• תמונת פספורט לכל אחד מבני הזוג

• תעודת נישואין או כתובה של ההורים של שני בני הזוג

• תושב מקומי, (גבעת זאב) שני עדים על רווקות. תושב חוץ, תעודת רווקות/שני עדי רווקות

• אישור רב מקדש (לא מעכב בפתיחת התיק.)

• תעודת כשרות של האולם (לא מעכב בפתיחת התיק.)

• לכלה, אישור מדריכת כלות (לא מעכב בפתיחת התיק.)

• לחתן, אישור מדריך חתנים (לא מעכב בפתיחת התיק.)

• תשלום אגרה על סך 796 ₪, חייל/ת, סטודנטים עד גיל 30 חיילים בהצגת תעודת חוגר וזכאים נוספים תינתן הנחה בהצגת המסמכים הרלוונטים 

לאחר הנישואין:

• אישור סידור חופה וקידושין חתום ע"י הרב המקדש

• העתק כתובה חתום

• אישור טבילה במקווה

האגרה מתעדכנת בהתאם לפרסום ברשומות של השר לשרותי דת

הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במידה ואחד מבני הזוג הוא/היא:

 • חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
 • סטודנט או תלמיד ישיבה עד גיל 30.
 • עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
 • נכה.
 • עיוור או לקוי ראייה.
 • מקרה סעד. (בכפוף לאישור הלשכה לשירותים חברתיים).

עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים:

פתיחת תיק נישואין, פרסום בעיתונות, כתובה, תעודת נישואין ורב לעריכת החופה והקידושין. (במידה והחתונה נערכת מחוץ לעיר, על בני הזוג לשאת בהוצאות הסעתו והחזרתו של הרב).

במקרים הבאים יש להמציא בפני רשם הנישואין את המסמכים הבאים:

  • גרוש או גרושה

   ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד. תעודת הגירושין המקורית תישאר לצמיתות בתיק הנישואין.

  • אלמן או אלמנה

   ימציאו תעודת פטירה מקורית / או נאמן למקור בחתימת משרד הפנים. אלמנה להמציא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.

  • גר או גיורת

    ימציאו תעודת גרות רשמית ומקורית המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל, וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל.

  • בני זוג מהעדה האתיופית

   ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.

  • מאומץ או מאומצת

    יופנו ע"י מח' הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.

  • תייר או תיירת

   ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מהרבנות שבמקום מגוריהם המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל או מבית דין רבני בישראל.

  • עולים מחו"ל

   יופנו על ידי מחלקת הנישואין בה נפתח תיק הנישואין, אל בית הדין הרבני האזורי, לקבלת פסק דין על יהדותם ורווקותם.

  • במידה ובת הזוג הינה גרושה, חלוצה, גיורת או בת נכרי,

   על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב מוכר בר סמכא המעיד כי הוא אינו כהן. אישור זה ניתן לאחר שהתקבלה הצהרת האב או קרוב משפחה מצד האב, או מרב בית הכנסת, או מגבאי בית הכנסת בו מבקר המבקש, הנאמנים על הרבנות המקומית, ו/או על פי הנחיות אשר יינתנו על ידי לשכת הנישואין.

 • במקרה של הריון

   יש צורך ב"הצהרת אבהות". פרטים יימסרו ע"י מנהל מח' הנישואין במקום.

בירורים מיוחדים בבית הדין:

במידה ונדרשים בירורים מיוחדים בבית הדין כמו בירור יהדות, היתר נישואין, בירור מעמד בכשרות מאומצים לנישואין יש לפנות מוקדם ככל האפשר אל מנהל מח' הנישואין – גם אם טרם נפתח תיק הנישואין, לקבלת הסבר והפנייה רשמית אל בית הדין הרבני האזורי. הבירורים בבתי הדין הרבניים נעשים בהתאם להפניה רשמית של מנהל מח' הנישואין. ובדרך זו, הליך הבירור בבית הדין מתקיים ללא עלות כספית. (יתר הההליכים מחויבים בתשלום אגרה)

פתיחת תיק לתעודת רווקות

​כאמור, במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום הרישום לנישואין, עליו להמציא תעודת רווקות מלשכת רישום הנישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין). במידה ואחד מבני הזוג הינו תושב חוץ, עליו להמציא תעודת רווקות ויהדות מהרבנות הרשמית בשטח השיפוט בו התגורר, המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל.

לפתיחת תעודת רווקות יש להמציא:

 1. תעודת זהות מלאה ועדכנית של משרד הפנים, הספח.
 2. שתי תמונות פספורט.
 3. תעודת נישואין מקורית של ההורים.
 4. תשלום אגרה. (כמפורט בקישור שלהלן: תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות ושירותים))
 5. עדים: שני/שתי עדים/ות (זכר או נקבה) יהודיים/ות שאינם/ן קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג.
 6. גרוש או גרוש ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה. היה והתעודה אבדה, ניתן יהיה לקבל העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד.תעודת הגירושין מוחזרת למבקש/ת לטובת הרבנות הפותחת את תיק הנישואין, כאשר תוטבע עליה חותמת רשמית כי ניתנה תעודת פנוי/ה.
 7. במקרה של אלמנות – יש להמציא תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים.

עריכת חופה וקידושין

רשאים לערוך חופה וקידושין רבנים אשר אושרו על ידי רב העיר במועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין, או רבנים אשר אושרו ע"י הוועדה המיוחדת למתן אישורים לעריכת חופות מטעם הרבנות הראשית לישראל.

מח' הנישואין תשמח לשבץ רב לעריכת החופה לכל זוג שיחפוץ בכך ללא תשלום, למעט החזרי הוצאות כפי שנקבעו בהנחיות. במקרים מסוימים רשאי הרב המחתן לדרוש תשלום עבור עריכת חופה וקידושין והחזר הוצאות. לנוחיותכם מצורפת הנחייה של משרד המשפטים בנושא.

עם זאת בני זוג רשאים לבחור רב מטעמם לעריכת חופה ובלבד שיש לו אישור מהרה"ר לישראל או שרב העיר מאשרו.

קבלת הכתובה לפני החתונה

​כשבוע לפני החופה ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש.

הרב עורך החופה ידאג להחזרת "העתק הכתובה" אל מח' הנישואין, תוך שבוע מיום הנישואין, לרבות טופס הפרטים הנלווה כשהוא מלא וחתום על ידו.

קבלת תעודת נישואין לאחר החתונה

​תעודת הנישואין תונפק על ידי מחלקת הנישואין, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת "העתק הכתובה" והמסמכים הנלווים. בכדי לקבל את תעודת הנישואין, על אחד מבני הזוג להגיע אל המועצה הדתית בה נפתח תיק הנישואין. כמו כן, ישנה אפשרות לקבל את תעודת הנישואין הרשמית בדואר בתיאום עם מחלקת הנישואין במועצה.

תעודת הנישואין משמשת הוכחה רשמית לנישואי בני הזוג, ועל כן יש לשמור אותה לשימושים עתידיים.

מעוכבי חיתון

​רישום הנישואין במועצות הדתיות מתבצע על פי דת משה וישראל. לעיתים ישנם זוגות אשר יש להם עיכוב בקבלת אישור להינשא בשל נסיבות שונות. ברוב המקרים מנסה מח הנישואין לסייע במציאת פיתרון מהיר לנושא ומפנה את המעוכב/ת אל בית הדין הרבני לקבלת פסק דין "היתר נישואין". במקרים חריגים אשר לא ניתן למצוא פיתרון, לא ניתן יהיה להירשם לנישואין במסגרת הרבנות.

חוברת מידע לרשמי הנישואין – להורדה לחץ כאן

צור קשר