ע"מ למכור את החמץ כדת וכדין

  1. יש לפנות לרב ולמכור ע"י קנין סודר באופן אישי.
  2. מי שאין באפשרותו לבצע את המכירה באופן אישי יוכל לבצע את המכירה כאן באתר .
  3. חובה לייחד את החמץ במקום סגור ומסומן עד לאחר הפסח.
  4. אין לפתוח ולהשתמש בחמץ מיום ראשון י"ג ניסן תשפ"ד (21/4/24) בשעה 8:00
    ועד מוצאי חג שביעי של פסח (ערב המימונה) כא' ניסן תשפ"ג (29/4/24 ).

אני החתום מטה נותן בזה יפוי כוח והרשאה גמורה מוחלטת לרב גד אטיאס שליט"א למכור לנכרי שיבחר, וכן למנות שליח את כל מי שירצה שימכור בשמו לנכרי את כל החמץ שיש לנו בעלות עליו ואת כל הדברים והחפצים שלנו המפורטים להלן: חיטים ושעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון שנחמצו, קמחים וכל מיני מאכלים ומשקאות מצרכים מחמשת מיני דגן הנ"ל שנחמצו, אטריות וגריסים וכיוצ"ב וכל דבר מאכל ומשקה או חפץ או את החמץ המונח בכלי, או תערובת חמץ, או בליעת חמץ או חשש חמץ, או שעלול לבוא לידי חמץ. את כל הנ"ל, הן המונחים ברשותנו, הן המונחים ברשות אחרים, הן שנקנה עד שעת מכירת החמץ בי"ד בניסן שנה זו, הן שנשלחו אלינו ועדיין לא הגיע אלינו, הן ששלחנו לאחרים ועדיין לא הגיע לידם. וכן את כל מיני חמץ שאנחנו שותפים בהם, או שיש לנו בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מוטלת עלינו. וכן את כל מיני חמץ של אחרים המונחים ברשותנו, או שהם אצלנו בפיקדון או משכנתא או שאילה או הלוואה, וכן את כל המניות שיש לנו בחברות ומפעלים שיש שם חמץ או חשש חמץ, וכן את בעלי החיים שלנו שאוכלים חמץ. וכן את כל המשלוחים ובעלויות ושותפויות ואחריות והפקדות שיגיעו אלינו עד שעת מכירת חמץ בי"ד בניסן, או במהלך ימי הפסח שבשנה זו, את הכל מרשים אנו את הרב למכור לאיזה נכרי שירצה, בכל  אופן ובכל מחיר שירצה, וכן רשאים הם להשכיר או למכור את החפצים והחמץ שמונח בכלים, וכן רשאים הם להשכיר לנכרי את כל המקורות שהחמץ מונח בהם, וליתן לנכרי רשות דריסת ברשותנו לצורך קיום המכר והשכירות, בכל אופן ובכל מחיר ולכל זמן שירצו. ואנו עושים אותו שליח כדין תורה לכל הנ"ל ובזה הננו מגלים דעתנו שכל מה שימכרו וישכירו לנכרי מכל הנ"ל, וכל מה שירשם בשטר מכירה ושכירות שימכרו וישכירו לנכרי, וכל מה שיפעלו עבורנו או בשמנו, הן מצד שליחות והן מתורת זכייה – שזכין לאדם שלא בפניו, יהיו הממכר והשכירות שרירים קיימים, ותהא ידם כידינו, ופיהם כפינו, ועשייתם כעשייתנו, וכוחם ככוחנו בכל הקשור להרשאה זו. בנוסף , אנו מצהירים ומסכימים ומקבלים כי:

א.  טענת "חוזה למראית עין" או טענת "חוזה לצרכים דתיים" לא תטען ולא תהיה קבילה לגבי

הרשאה זה,  או לגבי שטר מכירה ושכירות שיחתמו על סמך שטר הרשאה.

ב.  כל דין ודברים לגבי שטר הרשאה זה יתברר וידון בפני אחד מהרכבי בית הדין הרבני אזורי

בירושלים ופסיקת בית הדין על פי דין תורה תחייב את הצדדים.

ג.  דין חתימתנו על שטר הרשאה זה כדין חתימה על שטר בוררין לכל דבר, כאשר הבורר הוא  בית

הדין הרבני הנ"ל, ידוע לנו שיהודים יראים שלמים סומכים על שטר מכירה זה לגבי  איסור חמץ.

הואיל וכך, כל טענה שתועלה על ידינו לגבי תקיפות המכירה או גמירות  דעתינו,  למרות היותה

בלתי תקיפה, תחייבנו בקנס מוסכם של מאה אלף ₪  אותו יטיל עלינו בית  הדין הרבני הנ"ל.

ד. מותנה ומוסכם בזאת בפירוש כי גם במידה שההרשאה והשליחות או המכירה והשכירות לא יועילו לגבי אחד או יותר מן הדברים הנ"ל, או כלפי המרשים החתומים מטה, לא יפסל ולא יגרע כח

הרשאה, השליחות, המכר או השכירות כלפי מי שלגביו כן יועילו. וליתר תוקף וליתר עוז נעשה כל

הנ"ל בקניין  אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה, דלא  כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי, בביטול

ובפיסול כל מודעו  ומודעי מודעה.  ולראיה באנו על החתום ברבנות ראש העין שנת חמשת אלפים ושבע מאות שמונים וארבע לבריאת העולם, והכל שריר ובריר וקיים.

ולראיה באתי עה"ח בירח ניסן התשפ"ד
פרטי המוכר

    המועד האחרון למכירת החמץ דרך האתר יום ראשון י"ג ניסן תשפ"ד (21/4/24) בשעה 8:00