טהרת המשפחה

לאחותנו היקרה!

בטוחות אנו שאת שואפת בכל לבך לקיים את המצווה היקרה של טהרת המשפחה כראוי כפי שהנך משתדלת לקיים כראוי מצוות אחרות שבתורה, כגון לאכול בשר כשר, או לצום ביום הכפורים. אך יתכן מאד שאין את בקיאה בכל פרטי מצוה זו וחשיבותה הגדולה, לכן ברצוננו להביא לפניך כמה מפרטים אלו.

מי אמבטיה ומי מקוה


כשאת עומדת להטהר נדמה לך שאין זה משנה באיזה מים את עושה כן. את מסתכלת על המים של האמבטיה ונדמה לך שאלו מים, וגם המים שבמקוה טהרה הם מים. מה אם כן ההבדל ביניהם?

אך התשובה היא פשוטה:

המים שבאמבטיה מנקים אותנו, אך הם לא מטהרים אותנו כי טהרה זו נמצאת, לפי עדות תורתנו הקדושה, אך ורק במי המקוה, וכך מסביר לנו הנשר הגדול והרופא המפורסם מגדולי חכמי ישראל, הרמב"ם ז"ל: "אין אשה עולה מטומאתה ויוצאת מידי ערוה, עד שתטבול במי מקוה כשר... אבל אם רחצה במרחץ... (ללא טבילה במקום כשר) הרי היא אחר הרחיצה כמות שהיתה קודם הרחיצה, בכרת. שאין לה דבר שמעלה מטומאה לטהרה אלא טבילה במי מקוה (הלכות איסורי ביאה פרק י"א הלכה ט"ז). חיים אנו בתקופה שהמדע והטכניקה מתקדמים בצעדי ענק ודברים חדשים בעולמו של הקב"ה מתגלים בכל יום, אך ישנם דברים ידועים וגלויים מזמן שהמדע לא יסביר לעולם – ואחד מהם מושג הטהרה.
התבונני נא בתולדות עמנו. כמה אומות גדולות כבר עברו ובלו מן העולם מאז היינו לעם, ואנחנו חיים וקיימים ובטוחים בהמשך קיומנו לעולם. מה הוא סוד קיומנו ? – חיינו על פי התורה המגלה לנו את סוגות הבריאה שהקב"ה בראה על פי תכנית קבועה מראש הנמצאת כולה בתורה!

ואחד מסודות אלו הוא סוד הטהרה של בת ישראל. בזכות הטהרה המשכנו להתקיים כעם עולם. בזכות הטהרה נמשכת שרשרת הדורות של האם היהודיה המקימה משפחה ישראלית למופת, שבניה ממשיכים את מסורת העם וקיום המשפחה מתוך אהבה ומסירות הדדית. הטהרה היא יסוד שלום הבית היהודי שהיה למופת בכל הדורות.
והטהרה היא יסוד לקשר הנפשי של היהודי עם עמו ועם אלוהיו. לכן העונש של אי שמירת הטהרה הוא כרת – כריתת הנפש ממקור מחצבתה בעולם העליון. וגם כאן בעולמנו אי שמירת הטהרה גורם להרס המשפחה, לכתם נצחי על הבנים והבנות, לאבדן ערכה של האשה בעיני בעלה והפסק האהבה והמסירות בינה ובין דורותיה.

סודות אלו נמסרו לידיך, התזלזלי בהם?

הרי שמירת הטהרה רק לטוב לך – התסכני את כל שפע הטוב הזה? אך ורק מפני שנדמה לך שהמדע עוד לא הגיע להבנת דברים אלו. אך לפי האמת גם רופאי כל העולם, פרופסורים גדולים כבר למדו משהו מן הסוד הזה. הם לא הבינו מדוע נשים יהודיות אינן חולות בסרטן הרחם ובמחלות עור למיניהן ועוד... ואז חקרו ומצאו כי הסיבה היא היסוד הגדול של שמירת טהרת המשפחה. לכן בטוחות אנו שותציאי את המסקנה ההגיונית מדברים אלה. מהיום והלאה תזכי להיות בין בנות ישראל הזוכות לטהרה ולכל טוב הנובע ממנה.

חומרת מצות הטהרה

יודעת את כבר מה הטוב שמשיגים על ידי הטהרה, אך ראוי שגם תדעי מה את מסכנת אם חלילה לא תזהרי בכל פרטי המצוה. כבר הזכרנו את דברי הרמב"ם ז"ל שכל זמן שהאשה לא טבלה כדין הרי היא ערוה. בודאי כבר שמעת מושג חמור זה של "גלוי עריות" אותה עבירה חמורה שעליה אומרת תורתנו הקדושה (בספר ויקרא פרק י"ח) "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה"... "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה"... "כי כל אשר יעשה... ונכרתו הנפשות העושות"...
אזהרות חמורות אלו, איך תוכלי לעבור עליהן, לסכן קיומך הנצחי – לסכן קיומנו בארצנו. ועוד ידוע לך שגלוי עריות היא אחת משלשת העבירות עליהן אומרים חכמינו ז"ל שהיא ב"יהרג ואל יעבור".
דורות רבים מישראל מסרו נפשם ונהרגו על אלה – הרי הם מקדשי שם שמים של כל הדורות.
האם את רוצה לנתק את עצמך מקדושים אלה ששמעו את צו האלוקים ושמרו על חיי הנצח של עמנו ? חלילה לך מעשות כן ולנתק שרשרת נצחית זו.

תשובה

ואולי תחשבי שאחרי שלא ידעת על כל זה עד היום, כבר אין לך תקווה. הננו קוראות לך – אל יאוש. ידו של הקב"ה פשוטה לכל הרוצים לחזור אליו בתשובה בכל עת, רק קבלי על עצמך בכל לב לשמור על הטהרה וכבר זכית לאותו המקום שבעלי תשובה עומדים בו, שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו.
בואי ותתקשרי אלינו ונעזור לך, אחותנו היקרה, ללמוד את כל הדרוש (כי עוד פרטים שונים עליך לדעת, שלא נוכל לפרט כאן) ותצילי את נפשך, ואת נפש בעלך מלהיכרת מעולם הנצחי של נשמות ישראל.
קבלי על עצמך את טהרת בת ישראל ותזכי לכל הטוב הטמון בסוד הנצחי של קיום עמנו, ובהמשך הדורות הישרים והברוכים של משפחתך.