נוסח   הפרשת    חלה

שעת הפרשת חלה היא עת רצון מלפני ה' יתברך,  וכדאי להתפלל

ולהתחנן ולבקש בקשות בזמן הזה.

יש ללוש בצק ולהניחו במקום שיטפח.

יש ליטול ידיים

טוב לתת צדקה לפני הפרשה.

לומר פעמיים:

"ויהי נועם א-דוני א-לוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו".

לפני שמפרישים חלה מברכים:

"ברוך אתה א-דוני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו

להפריש חלה תרומה".

מוציאים חתיכה מהבצק מרימים ביד ימין ואומרים: "הרי זו חלה"

תחינה לאמירה לאחר ההפרשה:

יהי רצון מלפניך א-דוני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שהמצווה של הפרשת

החלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת

החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל

ברצון, וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת

עוונות, כך תהיה זו כפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש,

נקייה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים

(עם בעלי וילדינו) להיות ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו

וחסדיו, וברוב אהבה ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר.

וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל לב,יתעוררו רחמיו של הקב"ה

לשמרני מצער ומכאובים כל הימים, אמן.

ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

וכן יהי רצון מלפניך, ריבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה, קטן

או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא ה'

תצילם מצרתם, ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה, ותגאלנו

גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב: "והיה ה' למלך על כל הארץ,

ביום ההוא יהיה ה' אחד, ושמו אחד".

את החלה המופרשת עוטפים ב 2 ניילונים וזורקים לפח.

צור קשר